Vama na usluzi

Pravo na pristup informacijama

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU PRISTUPA NA INFORMACIJE –
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE: VALENTINA BATUŠIĆ, bacc.ing.sec.

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU
INFORMACIJA MOŽETE PODNIJETI SLUŽBENICI ZA INFORMACIJE KOMUNALNOG MLJET:

– pisanim putem na adresu: Komunalno Mljet d.o.o., Zabrežje 2, 20225
Babino Polje

– putem elektroničke pošte: valentina@komunalno-mljet.hr

– telefonom: 020/745-187

Pravo na pristup informaciji u smislu Zakona o pravo na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom
obliku. Zakonska definicija informacije ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja, sastavlja izjave ili tumači, odnosno izrađuje nove informacije.

DOKUMENTI

Odluka o službeniku za informiranje – PDF
Kriteriji za odreživanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije – PDF

OBRAZAC

Zahtjev za pristup informacijama – PDF / DOC
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – PDF / DOC
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – PDF / DOC

ZAŠTITA PODATAKA

1. Opća politika o zaštiti podataka – PDF
2. Pravilnik o zaštiti podataka – PDF
3. Organizacija, uloge i odgovornosti, zbirke osobnih podataka – PDF
4. Procedura za obradu zahtjeva ispitanika – PDF
5. Procedura za postupanje u slučaju povrede osobnih podataka – PDF
6. Politika zaštite osobnih podataka – PDF

PRAVILNICI/PRAVILA

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe,radova i usluga (19.01.2022) – PDF
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (24.02.2021) – PDF
Pravilnik o korištenju službenih vozila – PDF

IZVJEŠĆA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.  godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu – PDF


Imate li prijedloge, pohvale, primjedbe?

Slobodno nam se obratite, rado ćemo Vam odgovoriti.
S Vama za čišći i ljepši Mljet !

Kontakt